شیشه کنترل خورشیدی

شیشه کنتول خورشیدی یک فیلم فلزی روی سطح شیشه با فناوری کندوپاش پوشانده شده است که به شکل عملکرد بازتاب، جذب گرما یا نور زیاد است، نور مستقیم خورشید را تا حد متوسط ​​کاهش می دهد و کاهش می دهد. تابش خیره کننده، بنابراین فضاهای زندگی راحت را فراهم می کند، مانند شیشه های بازتابنده، شیشه های جذب کننده گرما یا شیشه های کم e.