آیا می توانم نمونه بگیرم؟

2019-04-18 09:50:11

بله نمونه شارژ نمی شود ، شما فقط هزینه تحویل را پرداخت می کنید ، زمان تحویل یک روز است ، آن را در طی 3-4 روز دریافت می کنید