شیشه الگوی بافت منشوری

مبهم شیشه با هندسه مد بافت ، که تحت تأثیر قرار گرفت شیشه سطح توسط روبان شیشه مذاب بین دو غلتک مکانیزه ، تمیز دوستانه.

ضخامت: 3.5 میلی متر 4 میلی متر 5 میلی متر  

Size:1830x2134mm,1500x2000mm 1830x2440mm

Moq: یک مورد ،