شیشه بازیگران روکوکو بافت

شبیه سازی روکوکو بر روی سطح شیشه گچ بری شده، با بازیابی بیوه ساختمان عتیقه خوش آمدید.

ضخامت: 4 میلی متر 5 میلی متر 6 میلی متر 8 میلی متر
اندازه: 1830x2134mm ، 1830x2440mm حداکثر اندازه 2134x3660mm
پردازش: معتدل یا لمینت شده
Moq: یک مورد