پست الکترونیک: xingbo@huihuaglass.cn

الگوی کانون توجه

الگوی سامسونیت

با اندازه های مختلف شکل گنبد ، که سطح شفافیت و جهت عمودی ، ترکیب با نور به نظر می رسد اثر کانون ، آن را بیشتر شبیه ستون

نوع: کم آهن

ضخامت: 5mm

Size:2000x2440mm,2100x2440mm,2000x2800mm,2000x3300mm,2000x3660mm,