شیشه موجدار Spotlight

با اندازه ثابت شکل گنبد، که سطح شفافیت و جهت عمودی آن، با نور ترکیب می شود، جلوه نورافکن به نظر می رسد.

ضخامت: 6mm
پهنای بافت 10 میلی متر،

Size:2000x2440mm,2100x2440mm,2000x2800mm,2000x3300mm,
حداقل سفارش: دو مورد