لوازم جانبی شیشه

در برآوردن برخی از خواسته های مشتری، ما مقداری سخت افزار شیشه ای را برای تخلیه راحت جمع آوری می کنیم. اگر لوازم جانبی شیشه ای می خواهید، در جایی که در وب سایت ظاهر نمی شود، عکس مورد نظر خود را ارسال کنید. ما می توانیم بارگذاری آنها را با شیشه های شیشه ای مخلوط کنیم.